TR341D - Programa I. Promoción do emprego autónomo.

Prazo de presentación : 14/03/2017 - 02/10/2017.

A partir do día seguinte á data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia ata o 30 de setembro de 2017. Se o último día de prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Prazo de resolución : Tres meses

Sentido do silencio administrativo : Negativo